Sammic
!

Sammic Motor 1-Phasig 80W 220/240V 50/60hz

668-6230423
Sammic


Motor 1-Phasig 80W 220/240V 50/60hz Sammic

Kondensator 2,5 µf
für 44ex-46ex-64ex Sammic